Din Kültürü

Hz. Muhammed (SAV) Hakkında Her Müslümanın Bilmesi Gereken Bilgiler

Allah-u Teala’nın Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediği, İslam nuru Hz. Muhammed (SAV) hakkında her Müslümanın bilmesi gereken bilgileri derledik. İslam güneşi peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) hakkında derlediğimiz bu bilgileri her müminin bilmesi gerekir, ayrıca çocuklarımıza bunları öğretmek bizlerin borcudur.

Hz. Muhammed (SAV) Hakkında Her Müslümanın Bilmesi Gereken Bilgiler

 • Hz. Muhammed’e (SAV) el Emin sıfatı insanlara karşı dürüst olmasından dolayı verilmiştir.
 • En çok hadis rivayetinde bulunanlar arasında olup fakih bir sahabedir dinin doğru bir şekilde anlaşılması için tartışmaları konuları doğrudan Hz Muhammed (SAV)’e sormuş ve onunla müzakere etmiş kişi Hz. Aişe‘dir.
 • Hz. Muhammed’in (SAV) risaletten önce yaptığı faaliyetlerden birisi de Hilfü’l-Fudûl‘dur.
 • Hz. Muhammed (SAV) gençliğinde katıldığı Hılfü’l Fudûl topluluğunun kurulma amacı zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım etmektir.
 • Hz. Muhammed (SAV) ticaret ile geçimini sağlamıştır.
Hz. Muhammed (SAV.) İslam’ı tebliğ etmeye öncelikle yakın akrabalarından başlamıştır.
Hz. Muhammed (SAV.) İslam’ı tebliğ etmeye öncelikle yakın akrabalarından başlamıştır.
 • “Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor…” (Kehf suresi, 110. ayet) ayeti ile Hz. Muhammed’in (SAV) insan olması yönü vurgulanmaktadır.
 • Hz. Muhammed (sav.)’in söz, fiil ve takrirlerine sünnet adı verilir.
 • Hz. Muhammed (sav.), Medine’ye hicret ettikten sonra oradaki farklı inanç gruplarıyla ve kabilelerle anlaşarak inanç hürriyeti, ticaret yapma serbestliği gibi temel insani haklarını güvence altına almıştır. Bu durum Medine Sözleşmesi olarak adlandırılmıştır.
 • Sizden evvelkilerin mahvolmalarının sebebi şudur ki: İçlerinden şerefli bir kimse hırsızlık yapınca onu cezasız bırakır; zayıf birisi çalınca kanunu tatbik eder, onu cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim ki, Muhammed’in kızı Fatıma da hırsızlık etse, cezasız bırakmazdım.” hadisi şerifi ile kanunlar önünde herkesin eşit tutulması gerektiği vurgulanmaktadır.
 • Hz. Muhammed’in insanlara, hayvanlara, bitkilere, canlı-cansız tüm varlıklara karşı şefkatli davranması onun alemlere rahmet oluşu özelliğini gösterir.
Hz. Muhammed’in adı söylendikten sonra, O’na saygı ve sevgiyi ifade etmek üzere <strong>Sallallahü aleyhi ve sellem</strong> denilir.
Hz. Muhammed’in adı söylendikten sonra, O’na saygı ve sevgiyi ifade etmek üzere Sallallahü aleyhi ve sellem denilir.
 • Hacerü’l-esved’in yerine konulmasında Hz. Muhammed’in (sav) hakem olarak seçilmesinin öncelikli sebebi toplumda doğruluğu ve dürüstlüğü ile tanınmasıdır.
 • Hz. Muhammed (sav.) , insanları islam’ a davet etmek için Taif’e gittiğinde , taşlanmasına ve eziyet edilmesine rağmen , onlara beddua değil , bilakis hidayete ulaşmaları için Allah’a dua
  etmiştir. Bu davranışı peygamberimizin merhametine örnek olmuştur.
 • “Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler…” (Fetih suresi, 29. ayet) Bu ayette müminlerin Şecaat özelliği vurgulanmaktadır.
 • Hz. Muhammed (sav.)’in doğum günü olarak kutlanan kandil Mevlit kandilidir.
 • Kültürümüzde “gül” Hz. Muhammed’e (SAV) duyulan sevgiyi ifade eder.
Kur’an-ı Kerim’in ilk müfessiri <strong>Hz. Muhammed</strong>'dir (SAV).
Kur’an-ı Kerim’in ilk müfessiri Hz. Muhammed‘dir (SAV).
 • Hz. Muhammed (sav.)’in kabrine verilen isim Ravza-i Mutahharadır.
 • İlk gelen vahiyden sonra Hz. Muhammed (sav.)’e bir süre vahiy gelmemiştir. Bu döneme Fetretü’l Vahiy denilir.
 • Hz. Muhammed (sav) 632 senesinde Medine‘de vefat etmiştir.
 • “Hatemü’n-nebiyyîn” peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) için kullanılan bir sıfattır.
 • Hz. Muhammed (s.a.v.), hac vaktinin ve haccın yapıldığı kutsal beldenin kutsallığının yanı sıra insanların kanları ve mallarının da haram (dokunulmaz) olduğunu bildirmiştir. Hz. Muhammed (SAV) bu uyarısı ile hak ve özgürlüklerden, Yaşam ve mülkiyet hakkı ile ilgilidir.